BẾP HÀN QUỐC BH 5 năm Sp chính hãng

Liên hệ

Tên sản phẩm  Kích thước      Số họng

Bếp gas 4 họng           710x(630+130)x800   4 họng nhỏ

Bếp gas 5 họng           1010x(630+130)x800 4 họng nhỏ 1 họng lớn

Bếp gas 6 họng           1010x(630+130)x800 6 họng nhỏ

Bếp gas 7 họng           1210x(630+130)x800 6 họng nhỏ 1 họng lớn

Bếp gas 8 họng           1210x(630+130)x800 8 họng nhỏ

Bếp gas 8 họng           1550x(630+130)x800 6 họng nhỏ 2 họng lớn

Bếp gas 9 họng           1550x(630+130)x800 8 họng nhỏ 1 họng lớn

Bếp gas 10 họng         1800x(630+130)x800 8 họng nhỏ 2 họng lớn

Bếp gas 11 họng         1800x(630+130)x800 10 họng nhỏ 1 họng lớn

Bếp gas 12 họng         2000x(630+130)x800 10 họng nhỏ 2 họng lớn